VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – www.officecatering.cz

1.1. Všeobecné obchodní podmínky platí pro internetový online formulář na www.officecatering.cz a upravují vztah mezi kupujícím ( dále jen kupující ) a prodávajícím ( dále jen prodávající), firma Maximum Services, Vladimír Svoboda, Křivoklátská 527, 1990 00, Praha 9, IČO 71050761, DIČ CZ7707292076 a je pro obě strany závazné. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího.

1.2. Kupujícím může být právnická nebo fyzická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu o položkách nabízených prostřednictvím internetového online formuláře na www.officecatering.cz.

2.1. Předmětem smlouvy je kterákoliv položka občerstvení z internetového online formuláře na www.officecatering.cz uvedené v objednávce kupujícího směrem k dodavateli.

2.2. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou uvedeny bez DPH. Prodávající je plátcem DPH, která bude připočtena k ceně ve výši určené platnými právními předpisy.

2.3. Objednávku lze učinit na stránkách www.officecatering.cz. Objednávka je návrhem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a je závazná pro obě smluvní strany. Objednání se provádí přidáním zboží do košíku, následně je vyžadováno vyplnění formuláře (název a adresa kupujícího, termín a čas, příp. adresa dodání, telefon, kontaktní osoba, způsobem platby a fakturační údaje). Uzavřením návrhu kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.4. Nezbytnou podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři. Kupující se zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. V případě uvedení nesprávných údajů může mít za následek nedodání požadovaných položek občerstvení na správnou adresu. Veškeré náklady spojené s novým doručením budou účtovány kupujícímu.

3.1. Dodavatel potvrdí kupujícímu přijetí objednávky tím, že pošle na uvedenou e-mailovou adresu souhrnné potvrzení.

3.2. Dodavatel dodá objednané občerstvení v předem dohodnutém termínu. Pokud by nastal případ, že by objednávka nemohla být dodána v uvedeném termínu, spojí se dodavatel s kupujícím (telefonicky, emailem ) a dohodne se na dalším řešení.

3.3. Kupující si v objednávkovém formuláři zvolí způsob dodání. Prodávající doručuje občerstvení prostřednictvím vlastního závozu v určité lokalitě. Tato služba je zpoplatněna a uvedena v souhrnné cenové kalkulaci.

4.1. Objednávku je možné uhradit následujícími způsoby:

5.1. Odpovědnost za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy

Dodavatel se bude snažit vyřešit reklamaci ke spokojenosti kupujícího. O uplatnění reklamace vystaví dodavatel kupujícím písemné potvrzení.

5.2. Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat, zda je dodávka občerstvení kompletní, nepoškozená a schopná převzetí. Převzetím objednaného občerstvení stvrzuje kupující, že je dodávka v pořádku a bez závad. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

5.3. Objednané občerstvení je určeno k okamžité konzumaci a nevztahuje se na něj záruka. Objednatel tuto skutečnost bere na vědomí a potvrzením objednávky souhlasí.

5.4. K uzavření smluvního vztahu dochází bez fyzické přítomnosti obou stran. V případě reklamace, musí tuto reklamaci kupující nahlásit ihned při převzetí objednávky občerstvení. Pokud se tak stane, musí kupující neprodleně informovat prodávajícího na telefonním čísle 734 259 411 nebo e-mailem na jakub@maximumservices.cz. Dodavatel zajistí nápravu obratem tak, aby kupujícímu nevznikla další škoda.

6.1. V souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů prodávajícím, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat.

8.1. Kupující si je vědom, že zasláním objednávky prodávajícímu vznikla kupní smlouva, která je oboustranně závazná. Na základě této smlouvy a všeobecných obchodních podmínek je prodávající oprávněn vymáhat své pohledávky vůči kupujícímu a případně jejich vymáháním pověřit advokáta.

9.1. Prodávající může kdykoliv změnit nebo doplnit tyto všeobecné obchodní podmínky s novým datem platnosti.

9.2. Bez písemného svolení majitele webových stránek www.officecatering.cz není možné kopírovat texty, popisy zboží, fotografie a používat je pro další komerční účely. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15. 4. 2016.

Kontakt
Gplus Facebook Instagram
Maximum services